Beta

Otestujte nový web KK Svitavy

KK SVITAVY

Pravidla & Předpisy

Pravidla kuželkářského sportu

Soutěžní řád kuželkářského sportu

Základní pravidla hry

19 Disciplíny

 • (1) V kuželkářském sportu se používají tyto discipliny:
  1. a) plné – hráč hází každým hodem do plného stavu devíti kuželek;
  2. b) dorážková – hráč po prvním hodu do plných doráží dalšími hody kuželky, které zůstaly stát; pojejich doražení se celý způsob opakuje;
  3. c) sdružená – hráč hází polovinu hodů do plných a polovinu v dorážkové (dále jen „hs“).
 • (2) Ve všech disciplínách představuje každá regulérně poražená kuželka jeden bod. Výkon hráče je dán součtem všech dosažených bodů.
 • (3) Dílčí disciplínou se rozumí disciplína hraná na jedné dráze v případě, že celá disciplína se hraje alespoň přes dvě dráhy.

20 Sdružené discipliny

 • (1) Sdružená disciplína 200 hs se hraje přes čtyři dráhy. Hráč nejprve hází 25 hodů do plných a pak 25 hodů dorážkové na každé dráze. Sdruženou disciplínu 200 hs je možné hrát na šestidráhové kuželně na všech šesti drahách nebo pouze na čtyřech drahách, zpravidla na drahách č. 1–4 nebo č. 3–6. Střídání drah na čtyřdráze: 1–2–4–3, 2–1–3–4, 3–4–2–1, 4–3–1–2. Střídání drah na šestidráze: 1–2–4–3, 2–1–3–4, 3–4–6–5, 4–3–5–6, 5–6–2–1, 6–5–1–2.
 • (2) Sdružená disciplína 120 hs se hraje přes čtyři dráhy. Hráč nejprve hází 15 hodů do plných a pak 15 hodů dorážkové na každé dráze. Sdruženou disciplínu 120 hs je možné hrát na šestidráhové kuželně na všech šesti drahách nebo pouze na čtyřech drahách, zpravidla na drahách č. 1–4 nebo č. 3–6. Střídání drah se řídí ustanovením odst. 1.
 • (3) Sdružená disciplína 100 hs se hraje přes dvě dráhy. Hráč nejprve hází 25 hodů do plných a pak 25 hodů dorážkové na každé dráze. V případě použití vícedráhové kuželny se pro tuto sdruženou disciplínu používají zpravidla dráhy č. 1–2, 3–4, 5–6 atd. Střídání drah se provádí takto: 1–2, 2–1.
 • (4) Sdružená disciplina 60 hs se hraje přes dvě dráhy. Hráč nejprve hází 15 hodů do plných a pak 15 hodů dorážkové na každé dráze. V případě použití vícedráhové kuželny se pro tuto sdruženou disciplínu používají zpravidla dráhy č. 1–2, 3–4, 5–6 atd. Střídání drah se provádí takto: 1–2, 2–1.
 • (5) Sdružená disciplína 40 hs se hraje se na jedné dráze. Hráč nejprve hází 20 hodů do plných a pak 20 hodů dorážkové.
 • (6) Sdružená disciplína 30 hs se hraje na jedné dráze. Hráč nejprve hází 15 hodů do plných a pak 15 hodů dorážkové.
 • (7) Sdružená disciplína 20 hs se hraje na jedné dráze. Hráč nejprve hází 10 hodů do plných a pak 10 hodů dorážkové.
 • (8) Jednotlivé sdružené disciplíny lze vzájemně vhodně kombinovat.
 • (9) Sdružené disciplíny hrané přes čtyři dráhy lze odehrát na dvou drahách. Střídání drah se provádí takto: 1-2-1-2, 2-1-2-1, tedy po každé dílčí disciplíně.
 • (10) Je-li pro hodnocení hráče rozhodující celkový výkon v příslušné sdružené disciplině hrané minimálně přes dvě dráhy, zapíše se hráči před poslední dílčí disciplínou na totalizátor celkový počet poražených kuželek v odehraných hodech. Toto se neuplatní, je-li k dispozici zařízení (totalizátor), znázorňující současně celkový výkon a výkon v dílčí disciplíně, nebo není-li celkový výkon hráče rozhodující pro jeho hodnocení.

21 Blokový a řetězový start

 • (1) Při blokovém startu nastupují hráči ke startu na všech drahách současně.
 • (2) Při řetězovém startu nastupuje hráč ke svému startu vždy na první dráhu zleva a přechází na další dráhy směrem doprava.

22 Hrací doba

 • (1) Při všech soutěžích je hrací doba pro daný počet hodů stanovena níže uvedenou tabulkou.
  Počet hodů 50 40 30 20
  Hrací doba (min) 20 16 12 8
 • (2) Časový limit lze uplatnit jen tehdy, je-li k dispozici ovladatelná časomíra a hráč je o čerpání časového limitu přiměřeným způsobem informován.
 • (3) Překročí-li hráč vlastní vinou časový limit, počítají se mu jen ty hody, které absolvoval, a ten výkon, kterého dosáhl v časovém limitu.

23 Začátek, konec a přerušení startu

 • (1) Za začátek startu se považuje pokyn rozhodčího k ukončení rozcvičení a k zahájení hry v příslušné disciplíně. Rozhodčí zahájí hru např. slovy: „Zahajte start“.
 • (2) Za konec startu se považuje pokyn rozhodčího k odchodu hráčů z hracího prostoru po ukončení celé disciplíny a vyhlášení výsledků.
 • (3) Současně s pokynem rozhodčího k zahájení hry před každou dílčí disciplínou se spouští časomíra a začíná časový limit.
 • (4) Rozhodčí může během startu hru přerušit (např. za účelem výměny drah). Během přerušení hry se zastavuje časomíra. Pokud rozhodčí hru přeruší, mohou v ní hráči pokračovat teprve na jeho pokyn např. slovy „Pokračujte ve hře“. Současně s pokynem rozhodčího k pokračování ve hře se opět spouští časomíra.

24 Regulérně poražené kuželky

 • (1) Kuželky mohou být řádně poraženy:
  1. a) přímo koulí;
  2. b) nárazem jedné kuželky do druhé;
  3. c) závěsnou šňůrou jiné kuželky.
 • (2) U ASK je pro regulérně poražené kuželky rozhodující světelný ukazatel poražených kuželek. Zřejmé závady v zařízení ukazatele se musí neprodleně prověřit rozhodčím. V případě zjištění závady jsou za regulérně poražené kuželky považovány jen ty, které jsou skutečně poražené.

25 Neregulérně poražené kuželky

 • Neregulérně poražené kuželky jsou:
  1. a) kuželky poražené koulí odraženou od bočního mantinelu;
  2. b) kuželky poražené koulí odraženou od zadní odrazové stěny;
  3. c) kuželky poražené v době, kdy ASK nebyl připraven ke hře (nebyl připraven registrovat poražené kuželky);
  4. d) u bezšňůrových ASK kuželky poražené částmi ASK.

26 Zapisování poražených kuželek

 • (1) Zařízení pro automatické zapisování výsledků musí splňovat požadavky Technických předpisů WNBA.
 • (2) Při ručním zapisování poražených kuželek:
  1. a) se do zápisu hodů uvede počet regulérně poražených kuželek;
  2. b) není-li hodem regulérně poražena žádná kuželka, hod se započítává a do záznamu hodu se zapíše pomlčka „–“.

27 Přestupky

 • (1) Za přestupek se označí jednání či chování hráče v časovém období od začátku do konce startu, uvedené v odst. 3 tohoto článku.
 • (2) Za přestupek v době rozcvičení se považuje jednání či chování hráče uvedené v odst. 3 písm. e), g) a h).
 • (3) Za přestupek se považuje.
  1. a) Položí-li hráč při provádění hodu kouli mimo náhozovou desku.
  2. b) Překročí-li hráč bílou čáru, ohraničující hrací prostor, s výjimkou případu, kdy si hráč bere kouli ze zásobníku.
  3. c) Dotkne-li se hráč za účelem usnadnění si provedení hodu rukou či kolenem podlahy, náhozové desky, povrchu dráhy či stěny kuželny. Výjimkou je pád hráče.
  4. d) Opře-li se hráč o zásobník koulí či stěnu kuželny.
  5. e) Úmyslná nebo vědomá hra do nepřipraveného automatického stavěče kuželek.
  6. f) Čeká-li hráč na určitou kouli.
  7. g) Hraje-li koulí s pasem, která mu nepatří. Postih lze uplatnit pouze v případě, když jsou koule s pasem na první pohled odlišeny od ostatních použitých koulí.
  8. h) Nesportovní chování.
    Za nesportovní chování se považuje zejména:
   1. když hráč na pokyn rozhodčího nezahájí hru nebo v ní nepokračuje;
   2. když hráč nerespektuje rozhodnutí rozhodčího;
   3. když hráč ruší soupeře při provádění hodu nebo mu překáží;
   4. když se hráč hlasitě baví, zpívá či vydává jiné hlasité zvuky;
   5. když hráč diskutuje s diváky;
   6. když hráč urazí rozhodčího, sportovního funkcionáře nebo publikum.
   7. jiné jednání hráče, které je v rozporu s běžnými normami společenského chování.
 • (4) Dopustí-li se hráč při provádění hodu více přestupků dle předchozího odstavce, klasifikuje se to jako jeden přestupek.
 • (5) Dopustí-li se hráč při provádění hodu více přestupků a jeden z nich bude označen rozhodčím jako nesportovní chování, klasifikuje se to jako nesportovní chování.
 • (6) Při prvním přestupku hráče v jednom startu dle odst. 3 udělí rozhodčí hráči žlutou kartu a v záznamech hodů docílený výkon červeně zakroužkuje nebo označí jiným vhodným způsobem. Hod i docílený výkon se počítá.
 • (7) Při druhém a každém dalším přestupku hráče v jednom startu dle ustanovení odst. 3 udělí rozhodčí hráči současně žlutou a červenou kartu a dále postupuje dle ustanovení čl. 32 – Nulový hod.
 • (8) Střídající hráč nepřejímá zaznamenané přestupky střídaného hráče.
 • (9) V soutěži tandemů se oba hráči, kteří tvoří tandem, považují pro účely režimu udílení karet za jednu jedinou osobu.
 • (10) Byla-li hráči udělena karta za nesportovní chování, uvede tuto skutečnost rozhodčí do zápisu o utkání.
 • (11) Při každém přestupku hráče je rozhodčí povinen kromě udělení příslušné karty, hráče slovně informovat, za co mu byla karta udělena. Výjimkou je překročení přední startovní čáry hracího prostoru, které zaznamená automatický stavěč kuželek a signalizuje překročení přední startovní čáry rozsvícením žlutého nebo červeného světla.
 • (12) Rozsvícení příslušného světla je považováno za napomenutí hráče, aniž by mu rozhodčí ukázal odpovídající kartu. Rozhodčí je však oprávněn toto napomenutí v odůvodněném případě zrušit.

28 Vyloučení hráče ze startu

 • (1) Rozhodčí má právo vyloučit hráče ze startu za:
  1. a) Opakované nesportovní chování, za které již byla hráči udělena karta.
  2. b) Hrubé nesportovní chování.
 • (2) Při vyloučení hráče udělí rozhodčí hráči červenou kartu, vykáže hráče z hracího prostoru a dále postupuje dle ustanovení čl. 32 – Nulový hod. Vyloučení hráče ze startu uvede do zápisu o utkání spolu se zdůvodněním jeho vyloučení. Vyloučený hráč může být střídán, pokud střídání bude v souladu s Pravidly a Soutěžním řádem.

29 Potrestání hráče za nesportovní chování a vyloučení ze startu

 • (1) Potrestání hráče se používá v dlouhodobých mistrovských soutěžích družstev.
 • (2) Za každé dva přestupky podle čl. 27 odst. 3 písm. h) – nesportovní chování – v příslušném soutěžním ročníku je hráči automaticky zastavena sportovní činnost na jedno následující mistrovské utkání ve všech soutěžích.
 • (3) Je-li hráč vyloučen ze startu podle čl. 28, je mu automaticky zastavena sportovní činnost na dvě následující mistrovská utkání ve všech soutěžích.
 • (4) Dobu zastavení sportovní činnosti stanoví vedoucí soutěže, ve které se hráč dopustil každého svého druhého přestupku dle odst. 2 nebo byl vyloučen ze startu dle odst. 3, vyhlášením termínu, do kdy hráč nesmí startovat v žádné soutěži. Při určování termínu přihlédne k termínovému kalendáři.
 • (5) Uskuteční-li hráč start v době, kdy má zastavenu sportovní činnost, považuje se takový start za neoprávněný. Řídící orgán soutěže vyhlásí kontumační výsledek v neprospěch družstva, za které takový hráč startoval.

30 Provedení hodu

 • (1) Za období provádění hodu se považuje období od zahájení rozběhu do zaujetí klidového postoje po odhození koule.
 • (2) Pokud hráči při provádění hodu vypadne koule a tato opustí hrací prostor, považuje se to za uskutečněný hod.

31 Opakování hodu

 • (1) Ovlivní-li výsledek hodu okolnosti, na nichž nemá hráč účast, hod ani výkon při něm dosažený se nepočítá a takový hod se opakuje.
 • (2) Důvody k opakování hodu.
  1. a) Vypadne-li vracející se koule ze zásobníku (sběhu) na dráhu při provádění hodu hráčem.
  2. b) Jestliže cizí těleso, které je na dráze nebo se na dráhu dostane, změní směr hozené koule.
  3. c) Zasáhne-li koule některou kuželku v době, kdy ASK není připraven registrovat poražené kuželky; pouze v případě, kdy rozhodčí neposoudí počínání hráče jako přestupek dle ustanovení čl. 27 odst. 3 písm. e) a není to hráčův druhý a další přestupek, za který mu rozhodčí a v souladu s ustanovením čl. 27 odst. 7 udělí současně žlutou a červenou kartu (viz čl. 32 Nulový hod).
  4. d) Vběhne-li některá osoba při provádění hodu do dráhy a hráč ve snaze zadržet kouli ji nemůže správně usměrnit.
  5. e) Zhasne-li při provádění hodu světlo.
  6. f) Nastane-li porucha ASK.
  7. g) Projde-li žákovská koule mezi dvěma kuželkami, které jsou od sebe vzdáleny 35 cm (např. kuželka č. 1 a 2), jsou v sestavě nejblíže směrem k hráči a žádnou z nich neporazí.
  8. h) V případě jiné závažné okolnosti posouzené rozhodčím jako důvod k opakování hodu.

32 Nulový hod

 • (1) Za nulový hod se považuje každý uskutečněný hod, za který hráč obdržel současně žlutou a červenou kartu nebo červenou kartu.
 • (2) Nulový hod ve smyslu odst. 1 bude počítán a zapsán takto:
  1. a) v disciplíně plné: regulérně poražené kuželky se zapíší a přeškrtnou červeně znaménkem „X“ nebo označí jiným vhodným způsobem. Docílený výkon se nepočítá, hod se počítá.
  2. b) v disciplíně dorážka: regulérně poražené kuželky se zapíší a přeškrtnou červeně znaménkem „X“ nebo označí jiným vhodným způsobem. Docílený výkon se nepočítá, hod se počítá. Regulérně poražené kuželky se nestaví, hráč pokračuje do sestavy, která po nulovém hodu zůstala.
 • (3) Pokud byl již hráč napomínán udělením žluté karty a dopustí se mimo období provedení hodu dalšího přestupku (žlutá a červená karta), resp. obdržel červenou kartu, považuje se následující hod za nulový.
 • (4) Do nejblíže volného záznamu hodu se červeně zapíše znaménko „X“ nebo se označí jiným vhodným způsobem. Hod se počítá a totalizátor se o tento hod ihned koriguje. Nemá-li hráč v příslušné celé disciplíně již další hod k dispozici, provede se zápis nulového hodu v záznamu posledního hodu celé disciplíny. To znamená, že výkon docílený posledním hodem se červeně přeškrtne znaménkem „X“ nebo se označí jiným vhodným způsobem – výkon je nulový, hod se počítá.
 • (5) Údaje, zobrazené na totalizátoru automatického stavěče kuželek, je třeba upravit odpovídajícím způsobem.

33 Chybný hod

 • Za chybný hod se považuje hod, kterým nebyla dle čl. 24 regulérně poražena kuželka.

34 Vstup do prostoru ASK, hracího prostoru a jeho opuštění

 • (1) Hráč smí vstoupit do hracího prostoru a opustit jej jen se souhlasem rozhodčího.
 • (2) Ostatní osoby (trenér, vedoucí, pracovník technického dozoru apod.) smí vstoupit do hracího prostoru jen se souhlasem rozhodčího.
 • (3) Osoby zabezpečující technický dozor ASK smí vstoupit do prostoru ASK jen se souhlasem rozhodčího.
 • (4) Rozhodčí smí vstoupit do prostoru ASK a hracího prostoru dle svého uvážení; přitom bere ohled na hrající hráče.